Gældende forretningsbetingelser for annoncering hos Ekstra Bladet

For annoncering i Ekstra Bladet gælder disse forretningsbetingelser i både digitale og trykte medier.

Endvidere gælder betingelser i "Aftale om Annonceringsvilkår" og "Standarder for Annoncering" i blade tilsluttet Danske Medier indgået mellem Danske Medier og Kreativitet og Kommunikation. 

I det omfang, der er uoverensstemmelse mellem nærværende vilkår og de(n) mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation indgåede aftale og standarder, er disse Generelle annonceringsvilkår gældende.

Ekstra Bladet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Ej heller for materiale modtaget fra andre blade samt materiale, der ikke er i overensstemmelse med branchens standarder.

Materialespecifikationer
Se print specifikationer her
Se digitale specifikationer her

Såfremt bladet bærer ansvaret for fejl i en annonce, yder Ekstra Bladet en reduktion, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og kun for indrykning i egne publikationer. Ekstra Bladet bærer ikke ansvar for bureaufejl. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for bladet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller evt. følger af sådanne fejl. Såfremt en bestilt placering ikke kan efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter den bestilte eller den opnåede placering, alt efter hvad der er billigst.

Ekstra Bladet forpligter sig ikke til at indrykke en given annonce/kampagne, selvom bestillingen er modtaget og/eller bekræftet. Annoncøren indestår overfor Ekstra Bladet, at annoncer placeret i Ekstra Bladet på både print og digitalt ikke strider imod gældende ret. Annoncøren indestår endvidere for, at links i en annonce ikke henviser til hjemmesider, som indeholder informationer, der er retsstridig efter markedsføringslovens regler eller andre gældende love. Ekstra Bladet tager forbehold for at afvise polemiske annoncer.

Annoncøren forpligter sig til at sikre sig, at der ikke indrykkes kampagner i strid med gældende love, herunder Lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, Lov om markedsføring og Lov om finansiel virksomhed (lov nr. 801 af 09/06/2020 også kendt som ”kviklånsloven” L149), der pr. 1. juli 2020 blandt andet har indført et forbud mod markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere, samt Lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Annoncøren forpligter sig til at sikre, at det annoncemateriale og den annonceteknologi, som annoncøren afvender til indkøb og afvikling af consent- og cookieløs annoncering, hverken placerer cookies eller pixler på brugernes udstyr eller foretager indsamling og behandling af personoplysninger – uanset indkøbsform. Ved cookieløs annoncering forstås indrykning af annoncemateriale, der hverken placerer cookies, pixler eller anden trackingteknologi på brugernes udstyr (som reguleret i Cookiebekendtgørelsen) eller foretager indsamling og behandling af personoplysninger (som reguleret i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen), og som afvikles på annonceplaceringer, hvor brugerne ikke har givet samtykke til cookies og databehandling. Ethvert krav, mediet måtte blive mødt med som følge af brud på ovenstående, vil blive rejst imod annoncøren.

Ethvert krav, Ekstra Bladet måtte blive mødt med på baggrund af annoncering, vil blive rejst imod annoncøren, således at Ekstra Bladet holdes skadesløs.

Betalingsbetingelser
Annoncer debiteres til den på indrykningsdagen gældende pris. I øvrigt henvises til “Normer for annoncering i blade tilsluttet DDF og DMU”. JP/Politikens Hus udsteder faktura for annoncering fra første indrykningsdag. Rettidig betaling er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling udstedes rykkergebyr på 100 kr. Er beløbet ikke betalt efter udsendelse af 2. rykker, sendes tilgodehavende til inkasso. Ekstra Bladet forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling fra direkte annoncører.

Reklamation
Reklamationer over trykfejl og lignende må være Ekstra Bladet i hænde senest 3 dage efter annoncens indrykning/kampagnens periode, medens reklamationer over regninger må fremsættes senest 8 dage efter regningens modtagelse.

Godtgørelse 
Print - der ydes informationsgodtgørelse på 1 % samt sikkerhedsstillelse på 1 % i henhold til gældende regler. 

Digitalt - der ydes informationsgodtgørelse på 1%, sikkerhedsstillelse på 2% og teknisk håndtering på 4%

Folketingsvalg
Ekstra Bladet forbeholder sig retten til at flytte tildelte placeringer til bedst mulige placering samt ændre indrykningsdatoen i forbindelse med Folketingsvalg (i samspil med kunden). Der kompenseres ikke for disse ændringer.

Redaktionelt indhold
Annoncer må ikke kunne forveksles med redaktionelt stof. Således må hverken tekst, fotos eller tegninger, der har været anvendt redaktionelt, benyttes i annoncer uden særlig aftale i hvert enkelt tilfælde. Ord som "Breaking", "Live" og lignende må ikke benyttes. Korte uddrag af anmeldelser kan anvendes.

 

Annoncørbetalt indhold
1. Ved annullering af bookede native kampagner på Ekstra Bladet, opkræves et beløb for de antal timer, der er forbrugt på projektet. Dette gælder også omkostninger til produktion af foto/video.

  1. Hvis kampagnen aflyses inden for 30 dage før kampagnestart, opkræves der derudover 5% af den samlede kampagnepris.
  2. Hvis kampagnen aflyses inden for 14 dage før kampagnestart, opkræves der 10% af den samlede kampagnepris.
  3. Ovenstående kan fraviges af Ekstra Bladet, såfremt en gensidig aftale om flytning af kampagnen kan aftales.

2. Ved annullering af kørende native kampagner, faktureres det fulde kampagnebeløb.

  1. Ovenstående kan fraviges af Ekstra Bladet, såfremt en gensidig aftale om flytning af kampagnen kan aftales.
Annoncørbetalt indhold skal deklareres i henhold til gældende markedsføringslov.

Annoncekodeks
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale kodex for reklame. Ansvaret herfor påhviler annoncøren, ikke bladet. I øvrigt forbeholder JP/Politikens Hus sig ret til at afvise annoncer, bladet ikke ønsker at optage. En annoncør vil ikke kunne videresælge eller videreudgive annonceplads til andre annoncører. JP/Politikens Hus vil afvise annoncer, der ønskes indrykket i strid med dette forbud eller efter anden videreoverdragelse. JP/Politikens Hus har tilsluttet sig AdKodex, der har til formål at fremme lovlig online markedsføring.

Dette indebærer at:
- JP/Politikens Hus har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.

- Såfremt virksomheden udbyder annoncetjenester, har den implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.

- Virksomheder, der sælger eller formidler annonceplads, i videst muligt omfang vil undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.

Datapolitik for annoncører hos JP/Politikens Hus klik her